Pri uresničevanja nacionalnega programa so prepoznani štirje ključni dolgoročni procesi, ki so stalnica izvajanja programa in predstavljajo širši okvir akcijskega načrta:

1. opolnomočenje bolnikov,
2. usklajevanje zdravstvenega sistema med ravnmi, posameznimi strokami in znotraj zdravstvenega tima,
3. spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni in izvajanja nacionalnega programa,
4. gojenje partnerstva.

 

 

Opolnomočenje bolnikov

Bolnik s sladkorno boleznijo večino odločitev v zvezi s svojo boleznijo v vsakdanjem življenju sprejema sam. Zato je cilj delovanja zdravstvenega tima opolnomočen bolnik, ki vsakodnevno sprejema optimalne odločitve glede svoje bolezni. Prav ta je najzanesljivejše zagotovilo za uspešno in trajno izvajanje nacionalnega programa.

 

Usklajevanje zdravstvenega sistema med ravnmi, posameznimi strokami in znotraj zdravstvenega tima

V letu 2010 na sistemski ravni razporeditev oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo med primarno in sekundarno ravnijo ni bila dorečena, zato je bil eden od prvih korakov določitev in izvajanje oskrbe po enotnem modelu. Oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo izvaja zdravstveni tim. Razvoj stroke kaže, da se vloge posameznih članov zdravstvenega tima spreminjajo, tim se širi, vedno bolj pomembna je vloga bolnika.

 

Spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni in izvajanja nacionalnega programa

Za zagotavljanje napredka pri obvladovanju sladkorne bolezni so pomembni kakovostni in dostopni podatki. Sistem spremljanja sladkorne bolezni je del širšega sistema spremljanja zdravstvenih kazalnikov, zato so pri vzpostavljanju takega sistema upoštevani vsi procesi, ki se na ta sistem nanašajo. Eden takih procesov je spremljanje kakovosti zdravstvene oskrbe, ki je tudi na področju obvladovanja sladkorne bolezni nujno za izboljševanje oskrbe in doseganje boljših rezultatov. Izvajanje nacionalnega programa spremljamo z ustreznimi procesnimi kazalniki in kazalniki izida, ki so podlaga za sprotno vrednotenje doseganja ciljev programa in za nadaljnje načrtovanje. Na Ministrstvu za zdravje je imenovana koordinativna skupina, ki usklajuje tudi to aktivnost.

 

Gojenje partnerstva

Usklajeno delovanje različnih resorjev, sodelovanje med vsemi ravnmi zdravstvenega varstva in vključevanje vseh ključnih partnerjev, med katerimi so še posebej pomembni bolniki in civilna družba, je ključno za učinkovito obvladovanje sladkorne bolezni. Za razvoj stroke, boljšo organiziranost in ustrezno financiranje vseh dejavnosti je pomembno sodelovanje vseh bistvenih strokovnih združenj, Ministrstva za zdravje in bolnika. Povezovanje med partnerji se po eni strani zagotavlja preko koordinativne  skupine na Ministrstvu za zdravje, po drugi strani pa z zagotavljanjem dobrega pretoka informacij med institucijami ter zagotavljanjem priložnosti za izmenjavo informacij in dobrih praks ter skupnega informiranja javnosti.

 

<< Nazaj na NPOSB 2010-2020