Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni (NPOSB 2010 – 2020) je uspešnejši, ko se pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti spoštujejo naslednja načela:

 

Komplementarnost

Nacionalni program je del širših prizadevanj za izboljšanje zdravja prebivalcev Slovenije in odpravljanje neenakosti v zdravju. Program dopolnjuje, nadgrajuje in se navezuje na aktivnosti, ki jih v Sloveniji izvajamo za preprečevanje in nadzor nad kroničnimi boleznimi.

 

Enaka dostopnost

Prebivalci Slovenije imajo enako dostopnost do preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in oskrbe sladkorne bolezni, ne glede na socialno ekonomski status, starost, spol, izobrazbo ali mesto bivanja. Posebna pozornost je namenjena različnim potrebam posameznikov, skupinam z večjim tveganjem za sladkorno bolezen in še posebej ranljivim skupinam, kot so nosečnice in otroci ter mladostniki. Prav tako je posebna pozornost namenjena odpravljanju razlik v zdravju, ki so posledica socialnih neenakosti.

 

Celovitost obravnave – bolnik v središču pozornosti

V središču obravnave, ki poteka usklajeno in neprekinjeno, in ki zagotavlja najboljši možen zdravstveni izid, je bolnik s sladkorno boleznijo. Učinkovito izvajanje neprekinjene oskrbe zahteva sodelovanje vseh. Torej osebja, ki bolnika oskrbujejo v bolnišnici, tima, ki bolnika spremlja v nadaljevanju ambulantnega zdravljenja, bolnika samega in njegovih bližnjih. Posebna skrb za zagotavljanje celovite obravnave je namenjena bolnikom, ki imajo ob sladkorni bolezni še druge kronične bolezni.

 

Kakovost, učinkovitost, varnost

Vseživljenjske kakovostne, učinkovite in varne oskrbe so deležni vsi bolniki. Poleg zdravljenja visokega krvnega sladkorja, krvnega tlaka in maščob v krvi ter drugih dejavnikov tveganja za kronične zaplete, je poskrbljeno tudi za duševno zdravje bolnikov s sladkorno boleznijo. Tako jim je zagotovljena čim večja kakovost življenja.

 

Vključenost in opolnomočenje bolnikov

Bolnikom so poleg izobraževanja, ki jim zagotavlja možnost samokontrole in vodenje sladkorne bolezni, dostopne tudi informacije, na podlagi katerih se lahko odloča o lastnem zdravju. Bolnik je  v procesu zdravljenja aktiven partner in enakovreden član tima. Vsi bolniki, ne glede na starost in sposobnosti, so vključeni v oskrbo, ki omogoča sodelovanje bolnika pri odločitvah, podporo njegovemu samostojnemu vodenju bolezni in mu hkrati pomaga privzeti in vzdrževati zdrav način življenja in s tem polno odgovornost za svoje zdravje.

 

Partnerstvo

Oblikovanje in izvajanje učinkovitih pristopov za preprečevanje sladkorne bolezni in obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo zahteva sodelovanje med različnimi partnerji v zdravstvu in zunaj njega. To sodelovanje temelji na skupnih vrednotah in ciljih, zaupanju, dopolnjevanju, iskanju kompromisnih rešitev in deljenju rezultatov. Pomembno vlogo imajo združenja bolnikov in drugi predstavniki civilne družbe. V načrtovanje in izvajanje vseh aktivnosti na področju obvladovanja sladkorne bolezni se vključujejo tudi mediji.

 

Stalno spremljanje

Za načrtovanje obvladovanja sladkorne bolezni je vzpostavljen učinkovit in pregleden  sistem zbiranja podatkov. Ti podatki bodo osnova za spremljanje učinkovitosti ukrepanja in napredka pri izvajanju in uresničevanju ciljev nacionalnega programa in za načrtovanje nadaljnjega ukrepanja.

 

Znanost, raziskave in stroka

Preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2 in oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo temelji na dosežkih znanosti, strokovnih smernicah, standardih in kliničnih poteh, ki jih je treba stalno posodabljati. Pri zagotavljanju kakovosti, učinkovitosti in varne oskrbe bolnikov je pomembno upoštevati razvoj in napredek stroke. Za napredovanje na področju obvladovanja sladkorne bolezni je nujen stalen strokovni razvoj zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev ter usposabljanje strokovnjakov brez zdravstvene izobrazbe in laičnih svetovalcev. Pri izvajanju preventivnih dejavnosti, za vzpodbujanje funkcionalnega povezovanja med različnimi strokovnjaki v zdravstvene time in za načrtovanje oskrbe, so poleg medicinskih znanj nujna tudi druga znanja in veščine. K obvladovanju sladkorne bolezni veliko prispeva tudi neodvisna raziskovalna dejavnost.

 

<< Nazaj na NPOSB 2010-2020