Pri obvladovanju sladkorne bolezni se soočamo s številnimi in različnimi izzivi. Prepoznavanje teh izzivov s strani vseh partnerjev je pomembno za načrtovanje in zagotavljanje sinergije v akcijskih načrtih in za doseganje ciljev nacionalnega programa.

 

Sladkorno bolezen tipa 2 lahko preprečimo oziroma jo lahko odložimo na poznejše življenjsko obdobje

Sladkorno bolezen tipa 2 lahko preprečimo oziroma odložimo na poznejše življenjsko obdobje z zdravim načinom življenja. Pomembne so predvsem dobre prehranske navade, dovolj gibanja, skrb za zdravo telesno težo, nekajenje in izogibanje tveganemu pitju alkohola.

 

Posebna obravnava za osebe z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2

Osebe z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 prepoznamo na primarni ravni zdravstvene oskrbe, torej v timu družinske medicine, in jih aktivno vključujemo v nadaljnjo obravnavo ter v preventivne programe zdravstvenega varstva predšolskih, šolskih otrok, mladine in odraslih na primarni ravni zdravstvenega sistema in v dejavnosti lekarniških farmacevtov.

 

Sladkorna bolezen tipa 2 zahteva obravnavo glede krvnega sladkorja, krvnega tlaka in krvnih maščob

Sladkorno bolezen tipa 2 ima približno 95 odstotkov vseh bolnikov s sladkorno boleznijo. Zaradi pogostnosti bolezni je zagotavljanje vsebinsko tako raznolike in kompleksne oskrbe velik izziv, ki presega naloge zdravstvenega sistema. Pri obvladovanju teh dejavnikov je primerno vključevanje partnerjev zunaj zdravstvenega sistema.

 

Sladkorna bolezen tipa 1: bolnik s svojim ravnanjem posnema ravnanje trebušne slinavke

Sladkorna bolezen tipa 1 nastane zaradi popolnega propada celic trebušne slinavke, ki izdelujejo insulin. Ker bolezni ne znamo preprečiti in je neozdravljiva, je že ob odkritju potrebno takojšnje zdravljenje z insulinom. Izziv je zagotoviti učinkovite edukacijske metode in prijeme, ki bi bolnike opolnomočile za odločanje v pogosto zapletenih življenjskih situacijah.

 

Zapleti sladkorne bolezni: možganska kap, srčna kap, odpoved ledvic, slepota, amputacija

Sladkorna bolezen lahko po več letih trajanja okvari različne telesne organe. Ker zdravljenje zapletov sladkorne bolezni predstavlja tudi največje finančno breme v oskrbi bolnika s sladkorno boleznijo, je poseben izziv nacionalnega programa usmerjen v preprečevanje zapletov, njihovo zgodnje odkrivanje ter njihovo takojšnje, kakovostno, učinkovito in varno zdravljenje.

 

Samooskrba – bolnik je opolnomočen za vodenje svoje sladkorne bolezni

Sladkorna bolezen predstavlja za bolnika veliko breme. Bolnik je enakopravno vključen v zdravstveni tim. Med bolnikom in drugimi člani zdravstvenega tima je partnerski odnos, ki temelji na sodelovanju, soodgovornosti in enakovrednosti. Cilj zdravstvenega tima je zagotoviti okolje, v katerem bo bolnik imel možnost za opolnomočenje, iz katerega izhajajo tudi njegove samostojne odločitve pri samooskrbi sladkorne bolezni.

 

Sladkorna bolezen in nosečnost: varujemo otroka in mamo

Z nosečnostjo in sladkorno boleznijo se srečamo, kadar zanosi bolnica z znano sladkorno boleznijo tipa 2 ali tipa 1, lahko pa sladkorno bolezen odkrijemo šele med nosečnostjo, kar imenujemo nosečniška sladkorna bolezen. Sladkorna bolezen je eno najpogostejših bolezenskih stanj, ki ogrožajo nosečnico in njenega otroka in povečuje tveganje za nastanek zapletov v nosečnosti in pri otroku. Zato bolnice s sladkorno boleznijo v rodni dobi potrebujejo skrbno obravnavo.

 

Obvladovanje sladkorne bolezni pri otrocih in mladostnikih je naložba za prihodnost družbe

Sladkorna bolezen pri otrocih, mladostnicah, mladostnikih in mladih odraslih se zelo razlikuje od enake bolezni v odrasli populaciji. V starostni skupini do 25 let ima približno 90 odstotkov ljudi s sladkorno boleznijo sladkorno bolezen tip 1, 10 odstotkov pa sladkorno bolezen tip 2.

Sladkorno bolezen tip 2 pri otrocih, mladostnicah, mladostnikih in mladih odraslih je pomembno odkriti zgodaj. S strukturiranim ukrepanjem pri osebah z velikim tveganjem lahko odložimo njen pojav ali jo celo preprečimo.

 

Spremljanje kakovosti je osnova za stalno izboljševanje oskrbe

Kakovost oskrbe spremljamo na ravni posameznega bolnika, posamezne enote zdravstvenega sistema, ki sodeluje v oskrbi, posameznega območja in tudi na nacionalni ravni. Spremljanje kakovosti na ravni posameznega bolnika pomaga pri oceni dolgoročnejše oskrbe bolnika, pri pripravi letnega poročila in načrtovanju oskrbe.

Izziv je vključiti sladkorno bolezen kot vzorčno kronično bolezen v projekt e-Zdravja pri Ministrstvu za zdravje, ki uvaja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo v zdravstveni sistem, za kar so potrebni tudi enotni kriteriji kakovosti.

 

Organizacija oskrbe bolnika s sladkorno boleznijo zajema ravni tako v kot zunaj zdravstvenega sistema

Ministrstvo za zdravje je odgovorno za razvoj, izvajanje in spremljanje strategij zdravstvenega sistema, med katere spada tudi obvladovanje sladkorne bolezni. Koordinativna skupina kot novo delovno telo Ministrstva za zdravje spremlja in vzpodbuja dejavnosti za izvajanje nacionalnega programa v okviru celotne države. Izziv je opredeliti zdravstveni tim za oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo na vseh ravneh zdravstvenega varstva in zagotoviti financiranje primarne, sekundarne in terciarne oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo, ki bo omogočalo in vzpodbujalo kakovostno, smotrno in učinkovito oskrbo. Oskrbo bolnika s sladkorno boleznijo izvaja zdravstveni tim, ki vključuje zdravnika, medicinsko sestro oziroma edukatorja in druge poklice, ne glede, za katero raven zdravstvene oskrbe gre. Bolnik je enakovreden član tima in soustvarja skupen načrt oskrbe.

 

Raziskovanje v zvezi z obvladovanjem sladkorne bolezni sega na mnoga področja, zato je potrebno stalno sodelovanje

Raziskovalna dejavnost na področju obvladovanja sladkorne bolezni vključuje raziskovanje tako na področju preprečevanja sladkorne bolezni kot oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo. Izvaja se na vseh ravneh zdravstvenega varstva in tudi zunaj zdravstva in lahko vključuje raziskave s področja javnega zdravja, zdravstvene ekonomike, kakovosti, fiziologije, zdravil in medicinskih pripomočkov, vedenja ter zadovoljstva bolnikov.

 

Izobraževanje in ozaveščanje zdravstvenih strokovnjakov in oseb brez zdravstvene izobrazbe omogoča učinkovitejše obvladovanje sladkorne bolezni

V oskrbi bolnika s sladkorno boleznijo se prepleta delo zdravnikov različnih specialnosti, edukatorjev in delo drugih zdravstvenih strokovnjakov in strokovnjakov, ki s svojim delovanjem lahko doprinesejo k boljši oskrbi bolnika v obdobjih med zdravstvenimi obravnavami. Poseben pomen ima sodelovanje ustrezno izobraženih laičnih svetovalcev ter drugih oseb, ki lahko pomembno pripomorejo k oskrbi bolnika s sladkorno boleznijo.

 

Združenja bolnikov in druge nevladne organizacije prevzemajo pomembno vlogo v obvladovanju sladkorne bolezni

Kot določa Strategija Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami iz leta 2003 so združenja bolnikov in druge nevladne organizacije, ki lahko zaradi svojih interesov in načina delovanja pomembno prispevajo k obvladovanju sladkorne bolezni in k spodbujanju zdravega načina življenja nasploh, pomemben partner pri oblikovanju in izvajanju nacionalnega programa. Bolniki, ki so izkušeni v samovodenju in samooskrbi sladkorne bolezni in ki lahko s svojim znanjem in vzgledom pomagajo bolnikom, njihovim svojcem in bližnjim pri samovodenju bolezni oziroma spreminjanju načina življenja, imajo lahko pomembno vlogo kot bolniki svetovalci.

 

Spremljanje in koordinacija izvajanja nacionalnega programa zagotavljata njegovo uspešnost

Z nenehnim spremljanjem in vrednotenjem posameznih ukrepov, ki so prilagojeni novim znanstvenim spoznanjem, bodo cilji nacionalnega programa uresničeni. Za zagotavljanje koordinacije in spremljanja uresničevanja ciljev nacionalnega programa je Ministrstvo za zdravje imenovalo koordinativno delovno skupino, ki vsako leto pripravi poročilo o uspešnosti izvajanja nacionalnega programa; leta 2020, ko se ta program izteče, bo skupina pripravila končno poročilo.

 

Partnerstvo temelji na zaupanju in iskanju sporazumnih rešitev 

Celovit pristop k obvladovanju sladkorne bolezni kot ene od pomembnejših kroničnih bolezni zahteva sodelovanje različnih resorjev in institucij. Tako na nacionalni kot lokalni ravni poteka sodelovanje med različnimi deležniki in partnerji, ki bodo pripomogli k preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 in izboljšali razumevanje širše javnosti o življenju s sladkorno boleznijo. Gre za partnerje s področja šolstva in športa, socialnih zadev, prometa, urejanja prostora, kmetijstva, znanosti ter gospodarstva in turizma. Pomemben partner pri spremljanju, izvajanju in zagovorništvu Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni so tudi nevladne organizacije. Povezovalno delovanje vseh partnerjev, ki temelji na skupnih vrednotah in ciljih, zaupanju, dopolnjevanju, iskanju sporazumnih rešitev in deljenju rezultatov, omogoča uspeh nacionalnega programa.

 

<< Nazaj na NPOSB 2010-2020