Bolnikom s sladkorno boleznijo v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju krije večino stroškov njihove bolezni. Dostopnost do zdravil in medicinskih pripomočkov je dobra, vendar pa bi jo bilo treba nadgraditi, predvsem v smislu dostopnosti do celovitejše obravnave ob boljšem sodelovanju vseh ravni zdravstva in vključevanju bolnikov. V Sloveniji zdravstveno zavarovanje krije tudi stroške zdravljenja z inzulinsko črpalko za mlajše od 18 let, ob izpolnjevanju nekaterih pogojev pa tudi za starejše.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bolnikom s sladkorno boleznijo zagotavlja ustrezno zdravstveno varnost, saj sta zdravljenje in rehabilitacija »razvitih oblik sladkorne bolezni«, kot opredeljuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanje, v celoti zagotovljena iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se skladno z obsegom opredeljenim v omenjenem zakonu zavarovanim osebam, tudi bolnikom s sladkorno boleznijo, zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela in povračilo potnih stroškov, ki nastanejo zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev.

Bolnikom s sladkorno boleznijo je dostopnost do zdravil in medicinskih pripomočkov ustrezna in se z razvojem znanosti tudi širi. V Sloveniji zdravstveno zavarovanje krije tudi stroške zdravljenja z inzulinsko črpalko za mlajše od 18 let, ob izpolnjevanju nekaterih pogojev pa tudi za starejše.

Kot pojasnjuje Drago Perkič z ZZZS med pravice do zdravstvenih storitev sodijo: »Storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, zobozdravstvene dejavnosti, storitve specialistično ambulantne, bolnišnične in terciarne dejavnosti, zdraviliškega zdravljenja, reševalnih prevozov, zdravljenja v tujini, pravico do zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na recept, pravico do medicinskih pripomočkov, pravico do storitev v domovih za starejše občane, posebnih socialnovarstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje, pravico do obnovitvene rehabilitacije invalidov, udeležbo v organiziranih skupinah za usposabljanje in letovanje otrok in šolarjev, pravico do spremstva ter pravico do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini.«

Za bolnike s sladkorno boleznijo so najpomembnejše zdravstvene storitve, ki se nanašajo na:

  • osnovno zdravstveno dejavnost,
  • storitve specialistično – ambulantne, bolnišnične in terciarne dejavnosti,
  • pravice do zdravil in
  • pravice do medicinskih pripomočkov.

Zdravila

Ker stroka ne pozna razlikovanja med ˝razvito˝ sladkorno boleznijo, kot jo opredeljuje omenjeni zakon, in ˝nerazvito˝, v praksi bolnikom vse zdravstvene storitve in rehabilitacijo pri zdravljenju sladkorne bolezni krije ZSSS iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ).V Sloveniji je izbira zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni široka. Večina zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni je uvrščenih na pozitivno listo, zato bolnikom zanje ni treba doplačevati. Nekatera zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni pa so na vmesni listi, kar pomeni, da je zanje potrebno doplačilo oziroma dodatno zdravstveno zavarovanje. Zdravila z vmesne liste imajo sicer vedno zamenljivo zdravilo, ki je razvrščeno na pozitivno listo zdravil.

 

Medicinski pripomočki

Medicinski pripomočki za zdravljenje in rehabilitacijo sladkorne bolezni so, če pooblaščeni zdravnik presodi, da bo bolniku pripomoček koristil in je to hkrati v skladu z veljavnim pravilnikom, v celoti pokriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS bolnikom s sladkorno boleznijo zagotavlja, da od dobaviteljev oziroma izposojevalcev medicinskih pripomočkov v uporabo dobijo medicinske pripomočke brez doplačil, izjema so le nadstandardni pripomočki. Iz sredstev OZZ so zagotovljeni diagnostični trakovi za optično odčitavanje glukoze v krvi in urinu, diagnostični trakovi za aparat za določanje glukoze v krvi, aparat za določanje glukoze v krvi, prožilna naprava in lancete ter sistem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini. Medicinski pripomoček za dajanje inzulina so igle za mehanski injektor in mehanski injektor ter inzulinska črpalka in potrošni material.

Naročilnica

Predpisane medicinske pripomočke bolnik s sladkorno boleznijo dobi na podlagi izdane naročilnice. Za predpisovanje medicinskih pripomočkov so pooblaščeni:

  • izbrani osebni zdravnik za potrošni material (diagnostični trakovi, igle, lancete, potrošni material za inzulinsko črpalko);
  • zdravniki specialisti diabetologi za aparat za določanje glukoze v krvi in mehanski injektor;
  • posebej imenovani zdravniki specialisti diabetologi za inzulinsko črpalko in medicinske pripomočke pri sistemu za kontinuirano merjenje glukoze.

Od oktobra leta 2014 dalje lahko pooblaščeni zdravnik za potrošni material v primerih stabilnih kroničnih stanj bolnikom s sladkorno boleznijo izda tudi obnovljivo naročilnico.

Več informacij o pravicah bolnikov s sladkorno boleznijo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja najdete TUKAJ