Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Za izvajanje Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020 -2030  in s tem uspešno uresničevanje ciljev, Ministrstvo za zdravje sprejema dvoletne akcijske načrte, v katerih so opredeljeni procesi in konkretne aktivnosti ključnih partnerjev. Z akcijskim načrtom se zagotovi izvajanje dolgoročnejših procesov in določi kratkoročne aktivnosti, njihove izvajalce, terminske načrte in potrebne vire za uresničevanje ciljev nacionalnega programa v tem obdobju. Ob tem je pri načrtovanju aktivnosti treba upoštevati različne potrebe, mnenja, prepričanja in izbire posameznikov, skupin z večjim tveganjem za sladkorno bolezen in skupin z nekaterih posebnih skupin, kakor so nosečnice ter otroci in mladostniki.

Akcijski načrti omogočajo boljše sodelovanje med partnerji in povezovanje aktivnosti, spremljanje rezultatov prizadevanj za obvladovanje sladkorne bolezni in smiselno nadgrajevanje ukrepanja v prihodnje.